۱۳۸۷ دی ۲۱, شنبه

اخلاص اساس خودسازی-2


بسم الله الرحمن الرحیم
سلام دوستان:
عزیزان:بحث قبلی ما اخلاص واهمیت ان در رشد نهضتهای اسلامی بود،ولی متآسفانه این عنصر حیاتی واساسی دربرخی جنبشهای اسلامی ازجایگاه حقیقیش محروم است ،وبالخصوص جنبشهای جهادی ازاین
ناحیه رنج فراوان می برند .البته این که چرا جنبش های جهادی بیشتر ازاین ضعف رنج می برند خود بحثی جداگانه است .که ما انشاءالله درجایی دیگربه علل واسباب ان خواهیم پرداخت
دوستان:امروزه کمبود رجال قوی ونیرو مند بلحاظ روحانی ومعنوی درمیان جنبشهای جهادی بسیار چشمگیر است . حال انکه در میان نسلهای گذشته به کثرت چنین سخصیت ها یافت می شدند،وحتی ستون فقرات جنبشها ی جهادی توسط رجال روحانی استوار بود .آری مردانی که به مقام ومنصب نمی اندیشیدند وانچه برای آنان اهمیت داشت ،پیروی ازحق ومبارزه در راه احقاق حق وابطال باطل بود.تاریخ زرین جنبشها وحرکتهای جهادی پراست از زندگی شخصیتهایی وارسته واستوار که همیشه دراین اندیشه بودند که در راه دعوت وجهاد ثابت قدم بمانند وازترس آنکه مبادا سستی وفتور به انان روی بیاورهمیشه می گریستند ،آنان هرگز به این نمی اندیشیدند که جایگاه شان در حرکت کجاست؟
بقول دعوتگر بزرگ عبدالحمید البلالی .برای انان مهم نبود که در راس امور قرار گیرند یابعنوان رفتگر راه دعوت وجهاد باشند؟انچه برای آنان اهمیت داشت این بودکه رهرو راه خدا باشند وثابت بمانند .
آری!درمیان نسل های پیش از ما بزرگ مردان زیادی وجود داشتند که آسودگی وآسایش رانمی شناختند وهرگزخستگی آنان رااز پای در نمی اورد.آنان برای رضایت وخوشنودی دیگران ویابرای بدست اوردن اهداف ومقاصد دنیا کار نمی کردند.بلکه انگیزه آنان تنها وتنها جلب رضایت خدا بود .آن مردان خدایی،
هنگامی که دیگران خود را به عقب می کشیدند،به پیش می تاختند وهنگامی که دیگران راتزلزل واضطراب فرا می گرفت ،استوار وپابرجا باقی می ماندند ،وزمانی که دیگران حماقت می ورزیدند، انان بردباری راپیشه کرده واشتباه دیگران رابا عفو وگذشت پاسخ می دادند.مصیبت های وارده براسلام ومسلمین خواب راازچشمان آنان زدوده وهیچ لذت وآسایشی را برای آنان باقی نگذاشته بود.
شهید سید قطب-رحمه الله-می فرماید:«قرآن دلهایی رامی ساخت وبرای حمل امانت الهی آماده می کرد، واین دلها می بایست از چنان صلابت وقوت و پاکی برخوردار می شدند ،که-علی رغم بذل کردن همه چیز وتحمل نمودن هرنوع اذیت وآزار -به هیچ چیز این زمین طمع نورزند وجز اخرت به هیچ جایی نظر ندوزند وجزبه خوشنودی ورضوان خدا ،امید نبندند.........دلهایی که آماده باشند سفر دنیا را با رنج وسیه روزی وحرمان وفداکاری تادم مرگ به انجام رسانند ،بدون اینکه منتظر پاداشی زود رس دراین دنیا باشند ،هرچند این پاداش ،نصرت دعوت وغلبه اسلام وپیروزی مسلمانان بوده ویانابودی ستمکاران وتکذیب کنندگان توسط قهرو عذاب خدا باشد.
وقتی چنین دلهایی ساخته شدند واین دلها تنها وظیفه خود رادراین سفر دنیوی این دانستند که بدون توقع پاداش ،مرتبا ازخودمایه بگذارند وبعنوان فارق میان حق وباطل ،تنها منتظرآخرت باشند،وقتی چنین دلهایی پیداشدندوخداوند متعال صدق نیت آنهارادربیعت وتعهداتشان دریافت،نصرت وپیروزی درزمین رابه آنهاداد وانان راامین وپاسدار این نصرت گردانید.آن هم نه بخاطر خودشان ،بلکه بدان جهت که بتوانند امانت الهی را نگه دارند وازوقتی که به هیچ چیزی از منافع دنیا امید وار نشدند که آن را از خدا طلب نمایند وبه هیچ چیزی ازمنافع زمین تمایل پیدانکردندکه خداوند آن رابه ایشان عطا فرماید
وهرچیزی راجزخدا ازخود دور ساختند وچنان شدند که جز رضای خداوند برای خود پاداشی نمی دیدند»
التماس دعا...

اخلاص اساس خود سازی-1

السلام علیکم ورحمه الله
الحمدلله والصلاه والسلام علی رسول الله(ص) .اما بعد اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
(وما امروالالیعبدواالله مخلصین له الدین)وقال رسول الله(ص)-(انما الاعمال با لنیات)صدق الله ورسوله الکریم
دوستان وعزیزان:اخلاص یکی ازبزرگترین نیروهای بالقوه وبالفعل یک مومن متعهد است واز جمله صفاتی
است که درمکتب اسلام بنیادومعیار واساس هر حرکت وتلاشی است وبدون اخلاص هیچ عملی ولوبظاهرهر
چه بزرگ باشد اجری درنزد خداوند ندارد زیرا که آن عمل با انگیزه الهی انجام نگرفته است.زیرا مخلص
کسی است که بدور ازهیاهوهای سیاسی بانیتی پاک وبی آلایش تنها مهر وعنایت پروردگارش را در نظر
میگیرد وبس .واکثرآ اقدام به کارهایی می کند که با خواسته های شخصی وهواهای نفسانی اش هما هنگی
ندارد.نه شهرت می خواهد .نه ستایش مردم را می خواهد .(فمن کان یرجوا لقاءربه فلیعمل عملآ صالحآ ولا
یشرک بعبادة ربه احدآ)ترجمه «پس هرکس که خواهان دیدار خدای خویش است .باید که کار شایسته کندودر
پرستش پروردگارش کسی را شریک نسازد»
لذا برمجاهدان ودعوتگران راه خداست که خود را ازلغزشگاهای شرک خفی بدور نگاهدارند.مجاهدان مخلص
به حکم ان پارسایان نیک گمنامند .که هرگاه حاظر شوند شناخته نشوند وهرگاه غایب باشند کسی سراغشان
را نگیرد .اصراردارند که درحکم ریشه درخت باشند ودر دل زمین دور از انظار خلق به تغذیه درخت سرگرم
بمانند .دوست دارندکه در حکم پایه ساختمان باشند ودرعمق زمین پنهان باشند .اما ساختمان را برروی شانه
های استوار خود نگهدارند ودر روایتی تصویری زیبا ودل نواز از قدرت روحی مسلمان مخلص کشیده
شده است.دراین تصویر مسلمان مخلص سنگین تر از زمین وکوهها وپرتوان تر از اهن واتش واب وهوا
ودرترازوی حق توصیف شده است . ...ادامه دارد والسلام

اولویتهابرای طرح استراتژی ها


بحث حاضردرارتباط با بحث قبلی است.
بحثی که اکثر جنبشها ونهضتهاواکثر اندیشمندان ومتفکران امت اسلامی رابه خود مشغول کرده است.بحث اینست که یک جنبش ویا نهضت انقلابی واصلاحی چه نکاتی را بعنوان اولویت قرار دهدومهمترین مسئله درتعیین اولویتها اینست که یک نهضت باید اول افراد را تربیت کندتابتواند جامعه ای صالح تشکیل دهد.یا بالعکس اول جامعه صالح بسازدتاافراد صالح داشته باشد.
این سئوال برای اندیشمندان ودعوتگران مسلمان بسیار جدی ومهم است یعنی اول باید افراد راساخت و سپس تشکیل حکومت داد .یانه اول حکومت تشکیل بدهیم وسپس افراد راتربیت کنیم.
بنظربنده این بحث اساسا به هردوصورت غلط است .زیراکه باافراد غیر صالح چگونه می توان
جامعه صالح بنانمود.وازطرفی اگربخواهیم همه افراد یک جامعه راصالح کنیم .باامری غیرممکن روبرومی شویم حتی این کار درزمان رسول خدا ص محقق نشود .زیراقدرتهای شروراجتماعی
انجا ناایستاده اند تامامشغول ساختن فردفرد انسانها بشویم .
اماازنگاه وجهتی دیگر هردو فکردرست است .یعنی درمرحله ای خاص یک رهبر براساس مکتبش افرادی رامی سازد .البته نه همه افرادیک جامعه را.سپس این افراد که براساس مکتبشان ساخته وپرورده شده اند .فورا یک گروه متعهد اجتماعی .فکری وانقلابی را تشکیل می دهند .وازاینجاببعد فردسازی به حاشیه می رود وجامعه سازی شروع می شود.این گروه تربیت شده
اعتقادی وفکری می توانند جامعه رادگرگون سازند .ونظام وهدف وحکومت تازه ای رابراساس
تفکرشان درجامعه استقراردهند .وانگاه است که جامعه .جامعه سازی خودش را اغاز می کند.
دراسلام عزیز دو دوره سیزده ساله مکی وده ساله مدنی دو دوره کاملا حساب شده است .هجرت امری تصادفی نبوده .سیزده سال اول دوره ای است که اسلام فرد فردمسلمان راهدف دعوت خود قرار داده است ومشغول تزکیه وتربیت وساختن انسان درست اندیش ومعتقد است .وهمین اقلیت
که مهاجرین بودند . درمدینه مرحله دوم را اغاز می کنندوان ساختن یک جامعه درست است .
بنابر این در مکتب اسلام .مکه دوره فردسازی ومدینه دوره جامعه سازی است.
این بحث ادامه دارد........التماس دعا.

جریان شناسی ومرحله بندی سیرت

بسم الله الرحمن الرحیم .
السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته
.
دوستان وعزیزان برای فهم بهترسیرت.میتوان زندگی رسول خدا«ص» رابه دومرحله تقسیم کرد.
1-زندگی مکی 2-زندگی مدنی

زندگی مکی ازبعثت نبی مکرم اسلام «ص» شروع میشود تااول هجرت به مدینه وزندگی مدنی ازاول هجرت شروع می شود تا رحلت جان گداز افتاب عالمتاب رسالت ص .
نبی مکرم اسلام «ص» درمدت 13ساله زندگی مکی مبارزات وتلاشهای خودرا برسه اصل اساسی ومحوری متمرکز نمودند که ما اختصارا به ان سه اصل توجهی گذری میکنیم
1-کاشتن نهال ایمان به خداوروزقیامت یاهمان استقرار هدف بلحاظ نظری وفکری
2-تحکیم اساسی دعوت اسلام بلحاظ ساختاری ویاهمان گسترش ونهادینه کردن دعوت اسلام
3-فردسازی وتربیت افراد براساس تفکروایدئولو ژی اسلامی
اما درزندگی مدنی اساس وبنیاد بسیاری ازفعالیتهافرق می کند
-انجاست که پیامبر«ص» به تشکیل یک نیروی نظامی اقدام می کند وخود شخصا فرمانده ای ان رابرعهده می گیرند
-انجاست که پیامبر «ص» طرح ها وبرنامه های رابرای تشکیل یک حکومت اسلامی به مرحله اجرا می گذارد
وهمچنین انجاست که پیامبر گرامی اسلام« ص» بحیث یک رهبر سیاسی ظاهر می شود ومعاهده هارا امضا میکند
این امردر قران عظیم الشان نیز بوضوح معلوم می شود.یعنی اگربه ایات مکی ومدنی توجه کنیم تفاوتهایی نمایان می گردد.ویکی ازفلسفه های نزول تدریجی قران مجید همین امر است
اما مقصودبنده ازمطرح نمودن این بحث مطلبی دیگراست.وان اینکه مسئولیت ورسالت حرکتها ونهضتهای اسلامی دراین خصوص چیست ناگفته نماند که دراین گذردوگروه به خطا رفتند
1-گروه اول.کسانی که براین باورندکه ما در زندگی مکی قرار داریم ومسئولیت وکاری درقبال برنامه های زندگی مدنی نداریم وباهمین بهانه ازاجرای حکم عظیم جهادوفتال شانه خالی می کنند
وفعالیت در راستای تشکیل یک حکومت اسلامی را کاری بیهوده وعبث می پندارند
2-گروه دوم.کسانی که اسلام راصرفا یک مکتب سیاسی تفسیر می کنند وبر این باورندکه همه عبادات درراستای تقویت بخشیدن به یک حرکت سیاسی هستند
همچنین لازم به ذکر است که هردو تفکر یاد شده درمقابل بعضی جریانهای فکری بوجود امدند
گروه اول بامشاهده شکستهاوناکامیهای پیاپی جنبشهاوحرکتهای جهادی وسیاسی اسلامی .ویا عدم موفقیت ظاهری انها ویاضعفهایی درزمینه معنویت .چنین نتیجه گیری می کنند .که ماباید در
زمینه هایی دیگر فعالیت کنیم ویا می گویند اول ایمان سپس جهاد
گروه دوم.اندیشمندان ودعوتگرانی بودند که درمقابل غرب گرائی وبالخصوص تفکر شوم والحادی سکولاریزم قیام کردندوباصلاح علم وایمان درمقابل این فتنه بزرگ قرن 18-19-20 ایستادند
وپایه های این تفکر پوشالین را متزلزل کردند.ولی عده ای ازاین دعوتگران حدود علمی مسئله رارعایت نکردندوچنان در جنبه های سیاسی اسلام پیش رفتند وافراط کردند که اخرالامر ادعا کردند
اسلام یعنی سیاست.قبلا گفتیم که هردو گروه درفهم صحیح مسئله دچار لغزش وخطا شدند.خداوند همه مان را بلطف بی پایانش ببخشد.
بحث دراین باره ادامه دارد..........والسلامچگونه موفق شویم

برای رسیدن به موفقیت چهار چیز ضروریست
۱-تعین هدف.[هدف گیری]
کسانی که هدف ندارند مانندتیراندازانی هستند که بدون نشانه گیری شلیک می کنند
۲-عشق ومحبت مفرط به هدف[ بی قراری برای رسیدن به هدف]
۳-برنامه ریزی دقیق ومشخص برای رسیدن به هدف
۴-با تمام نیروحرکت بسوی هدف
این چند نکته راهمیشه باخود ورد کنیم
الف.اگرمی خواهیددرزندگی به هدفی برسید.باید به انچه هم اکنون انجام می دهید خوب توجه داشته باشید که ایابه هدفتان نزدیک می شوید یادور
ب.نشانه عشق به هدف اینست که در راه رسیدن به هدف ازهیچ کوششی دریغ نکنیم

خودسازی وتزکیه

سلام. سلامی گرم وصمیمانه به همه برادران مسلمانم ...
رسالت بنده دراین وبلاگ خودسازی وجهان سازی براساس تفکروایدولوژی اسلامی است.وتحریض وتشویق برای تحقق واقعی شعارهای پنج گانه است.
۱-الله هدف ماست
۲-پیامبرالگوومقتدای ماست
۳-قران برنامه وقانون ماست
۴-جهادراه وروش زندگی ماست
۵-مرگ درراه الله بالاترین ارزوی ماست ...
به امید روزی که پیوندهای محبت.اخوت وبرادری به خانواده امت اسلامی بازگردد وهمه مسلمین بایکدیگر محبت کنند وبا اتحاد فکرواجتماع قلوب برای احیایی تفکرونظام اسلامی تلاش کنند ...والسلام